Opłaty i dokumenty w Kancelarii notarialnej

Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące obsługi naszych klientów. Dostarczenie odpowiednich dokumentów jest gwarancją sprawnego przeprowadzenia wymaganych czynności, dlatego warto zawczasu zainteresować się tą kwestią. Również wiedza dotycząca opłat za usługi pomoże Państwu przygotować się do wizyty w naszej Kancelarii.

Taksa notarialna i pozostałe opłaty

Wysokość wynagrodzenia Notariusza jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.).
Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.
Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów oblicza i pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), a następnie odprowadza je na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.
Szczegółowe informacje na temat opłat należnych za przeprowadzenie konkretnej czynności można uzyskać, kontaktując się z Kancelarią.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia czynności

Przed wizytą w Kancelarii Notarialnej najlepiej skontaktować się z notariuszem telefonicznie, w celu wstępnego ustalenia, jakie dokumenty będą niezbędne przy przeprowadzaniu konkretnej czynności.
Dokumenty przedłożone przez Państwa zostaną zweryfikowane przez notariusza, a ich analiza umożliwi stwierdzenie, czy stanowią one wystarczającą podstawę do dokonania czynności.
Poniżej podany jest wykaz podstawowych dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego. Nie można jednak wykluczyć, że po analizie dokumentów dostarczonych do Kancelarii zaistnieje konieczność ich uzupełnienia. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią przed umówionym terminem wizyty, by poznać dokładny wykaz dokumentacji niezbędnej w Państwa przypadku.

Do sporządzenia wszystkich aktów notarialnych konieczne jest podanie danych osobowych takich jak:
• imiona,
• nazwisko,
• imiona rodziców,
• stan cywilny,
• nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności,
• PESEL,
• adres zamieszkania.

Gdy stroną umowy jest firmą, potrzebny będzie także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy. Jeśli strona aktu notarialnego będzie działała przez pełnomocnika, prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa.

 

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z informacją o niezaleganiu z płatnością opłat eksploatacyjnych
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np.: przydział, umowa ze Spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; odpis księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1
 • cena sprzedaży lokalu,
 • warunki zapłaty ceny,
 • data wydania lokalu,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu wydane na podstawie art.95 ustawy – Prawo bankowe oraz umowa kredytu, jeśli zakup jest finansowany przez stronę kupującą w całości albo w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką (hipotekami), to potrzebne jest zaświadczenie wydane przez Bank (wierzyciela) o aktualnym stanie zadłużenia,
 • w przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, należy dostarczyć zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

SPRZEDAŻ LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 • odpis zwykły księgi wieczystej; odpis z księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1
 • podstawa nabycia lokalu,np.: przydział, umowa ze Spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności,
 • zaświadczenie że lokal jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni o braku zaległości w opłatach czynszowych / eksploatacyjnych za przedmiotowy lokal
 • cena sprzedaży lokalu,
 • data i warunki wydania lokalu,
 • nr konta bankowego sprzedającego,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu wydane na podstawie art.95 ustawy – Prawo bankowe oraz umowa kredytu, jeśli zakup jest finansowany przez stronę kupującą w całości albo w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką (hipotekami), to potrzebne jest zaświadczenie wydane przez Bank (wierzyciela) o aktualnym stanie zadłużenia.
 • w przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, należy dostarczyć zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

 • odpis zwykły księgi wieczystej; odpis z księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w wypadku odłączenia części działki i założenia nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy,
 • w wypadku podziału nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca ten podział,
 • mapa z projektem podziału nieruchomości
 • podstawa nabycia nieruchomości (np.: przydział, umowa ze Spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności),
 • cena sprzedaży
 • data i warunki wydania działki,
 • warunki zapłaty ceny,
 • umowa kredytu, w sytuacji gdy kupujący korzysta z kredytu bankowego,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w budynku wzniesionym na działce nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, zastrzegającą prawo pierwokupu na rzecz gminy ani też nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu wydane na podstawie art.95 ustawy – Prawo bankowe oraz umowa kredytu, jeśli zakup jest finansowany przez stronę kupującą w całości albo w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką (hipotekami), to potrzebne jest zaświadczenie wydane przez Bank (wierzyciela) o aktualnym stanie zadłużenia.
 • w przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, należy dostarczyć zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z informacją o niezaleganiu z płatnością opłat eksploatacyjnych
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np.: przydział, umowa ze Spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; odpis księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • data wydania lokalu,
 • w przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, należy dostarczyć zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 • odpis zwykły księgi wieczystej; odpis z księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1
 • podstawa nabycia lokalu, np.: przydział, umowa ze Spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności,
 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni o braku zaległości w opłatach czynszowych / eksploatacyjnych za przedmiotowy lokal
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • data wydania lokalu,
 • w przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, należy dostarczyć zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 • odpis zwykły księgi wieczystej; odpis z księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w wypadku odłączenia części działki i założenia nowej księgi wieczystej),
 • w wypadku podziału nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca ten podział,
 • mapa z projektem podziału nieruchomości
 • podstawa nabycia nieruchomości (np.: przydział, umowa ze Spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności),
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • data wydania nieruchomości,
 • w przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, należy dostarczyć zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

TESTAMENT

 • dane sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres)
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres),
 • w przypadku, gdy testator zamierza przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość, również informacje dotyczące tej nieruchomości np.: numer księgi wieczystej.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU SPADKU

• dane Stawającego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres) • dane pozostałych spadkobierców (imiona, nazwisko, adres), • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, • testament spadkodawcy (o ile został sporządzony),

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • przedmałżeńska: dane z dowodów osobistych oraz planowana data zawarcia związku małżeńskiego.
 • po zawarciu małżeństwa: dane z dowodów osobistych, odpis skrócony aktu małżeństwa.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU/ODRZUCENIU SPADKU

 • dane Stawającego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres)
 • dane pozostałych spadkobierców (imiona, nazwisko, adres),
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy (o ile został sporządzony),

PEŁNOMOCNICTWO

 • dokument tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • informacje na temat zakresu pełnomocnictwa np.
 • jeśli umocowanie dotyczy rozporządzania nieruchomością - informacje lub dokumenty dotyczące tej nieruchomości, w tym w szczególności numer księgi wieczystej,
 • jeśli umocowanie dotyczy toczących się spraw sądowych – sygnatury tych spraw.

SPÓŁKI

Informacje potrzebne do przygotowania umowy spółki handlowej:

 • dane wspólników,
 • nazwa spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności spółki, przedmiot i wartość wkładów wnoszonych przez wspólników/kapitał zakładowy spółki (w jaki sposób i w jakich udziałach obejmują go wspólnicy), sposób reprezentacji spółki oraz dodatkowe zapisy, które wspólnicy chcieliby zamieścić w treści umowy spółki, a które będą zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Dokumenty wymagane, w przypadku, gdy wspólnicy/akcjonariusze wnoszą do spółki wkłady niepieniężne (aporty) w postaci nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • podstawa nabycia (np.: przydział, umowa ze Spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności),
 • w przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, należy dostarczyć zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające komu przysługuje prawo do lokalu.

Dokumenty potrzebne do przygotowania umowy spółki cywilnej:

 • dane wspólników,
 • nazwa spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności spółki, przedmiot  i wartość wkładów wnoszonych przez wspólników, sposób reprezentacji spółki oraz dodatkowe zapisy, które wspólnicy chcieliby zamieścić  w treści umowy spółki, a które będą zgodne z przepisami kodeksu cywilnego

POŚWIADCZENIA

WŁASNORĘCZNOŚC PODPISU

Osoba, która chce potwierdzić swój podpis, musi stawić się
w kancelarii z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Przy dokonywaniu tej czynności Notariusz stwierdza jedynie własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności przez oznaczoną osobę. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że podpis nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała się na poświadczanym dokumencie, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTEM

Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Osoba okazująca dokument powinna wylegitymować się dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport). Notariusz poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Celem takiej czynności jest stwierdzenie, że dokument taki jest zgodny z oryginałem pod względem treściowym.

DATA OKAZANIA DOKUMENTU

Notariusz poświadcza datę na okazanym mu dokumencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz może poświadczyć nawet godzinę i minutę okazania dokumentu.

POZOSTAWANIE OSOBY PRZY ŻYCIU

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.