Opłaty i dokumenty w Kancelarii notarialnej

Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące obsługi naszych klientów. Dostarczenie odpowiednich dokumentów jest gwarancją sprawnego przeprowadzenie czynności notarialnej. Wiedza dotycząca opłat za usługi notarialne pomoże Państwu przygotować się do wizyty w naszej Kancelarii.

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia Notariusza jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.).

Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów oblicza i pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), a następnie odprowadza je na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

Dokumenty

Przed wizytą w Kancelarii Notarialnej najlepiej skontaktować się z notariuszem telefonicznie, w celu wstępnego ustalenia niezbędnych dokumentów.

Dokumenty przedłożone przez Państwa zostaną zweryfikowane przez notariusza, zaś ich analiza umożliwi stwierdzenie, czy stanowią one wystarczającą podstawę do dokonania czynności.

Poniżej podany jest wykaz podstawowych dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego. Nie można jednak wykluczyć, że po analizie dokumentów dostarczonych do kancelarii zaistnieje konieczność ich uzupełnienia.

Do sporządzenia wszystkich aktów notarialnych konieczne jest podanie danych osobowych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności, PESEL, adres), gdy stroną umowy jest firma także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy. Jeśli strona aktu notarialnego będzie działała przez pełnomocnika prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa.