Czynności notarialne – akty notarialne, umowy i porady

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:
1)  sporządza akty notarialne
              1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
              1b)  podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
2)  sporządza poświadczenia;
3)  doręcza oświadczenia;
4)  spisuje protokoły;
5)  sporządza protesty weksli i czeków;
6)  przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
              8a)  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9)  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Porady notarialne

W Kancelarii można też skorzystać z porad notarialnych. Tego rodzaju pomoc dotyczy przede wszystkim czynności notarialnych – ich charakteru oraz wymogów, jakie trzeba spełnić do ich przeprowadzenia. Pracownicy Kancelarii Magdaleny Chemperek-Kubić udzielają informacji na temat tego, jaką czynność należy przeprowadzić w konkretnej sytuacji, jaki jest koszt obsługi notarialnej w tym przypadku oraz jakie dokumenty należy przygotować i dostarczyć. Tego rodzaju porady notarialne są bezpłatne. Można je uzyskać zarówno osobiście, jak i mniej zawiłych sprawach telefonicznie czy poprzez e-mail.