Czynności notarialne – akty notarialne, umowy i porady

Kancelaria notarialna Magdalena Chemperek-Kubić świadczy usługi notarialne przewidziane w ustawie Prawo o notariacie z najlepszą wiedzą i przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

Sporządzamy umowy kupna-sprzedaży, w szczególności sprzedaży nieruchomości (w tym sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych) oraz umowy darowizny (darowizna nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych  i niemieszkalnych) oraz innego praw majątkowych. Oferujemy usługi notarialne niezbędne do przygotowania majątkowej umowy małżeńskiej (rozdzielność majątkowa, intercyza, podziały majątku wspólnego). Notariusz Magdalena Chemperek-Kubić przygotowuje projekty aktów notarialnych, projekty oświadczeń oraz wykonuje protesty czeków i weksli. Zajmuje się również sporządzaniem testamentów, prowadzi postępowania spadkowe. Nasza kancelaria udziela także bezpłatnych porad notarialnych oraz wykonuje wszystkie pozostałe czynności notarialne, do jakich została ustawowo zobligowana.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych: 

1)  sporządza akty notarialne

                1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

                1b)  podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

2)  sporządza poświadczenia;

3)  doręcza oświadczenia;

4)  spisuje protokoły;

5)  sporządza protesty weksli i czeków;

6)  przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

                8a)  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

9)  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług naszej Kancelarii notarialnej.