Kancelaria Notarialna w Lublinie – notariusz Magdalena Chemperek-Kubić

Kancelaria Notarialna wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszystkie czynności i usługi notariusz Magdalena Chemperek-Kubić świadczy w swojej Kancelarii w Lublinie. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest ich dokonywanie również poza siedzibą Kancelarii. Notariusz udziela także bezpłatnych porad związanych z dokonywanymi czynnościami.
Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości.
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Jest osobą zaufania publicznego i tym, samym korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom państwowym.
Kancelaria notarialna Magdaleny Chemperek-Kubić świadczy usługi notarialne w ramach obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz zapewnia rzetelną obsługę notarialną. Oferujemy usługi w zakresie sporządzania różnego rodzaju aktów notarialnych w tym umów, oświadczeń czy aktów założycielskich spółek. Sporządzamy również inne dokumenty przewidziane przepisami prawa dotyczące instytucji notariusza. W kompetencjach kancelarii notarialnej mieści się również poświadczanie autentyczności dokumentów, ich wypisów i odpisów, a także własnoręczności podpisów. Szczegółowy zakres czynności można znaleźć w dedykowanej im zakładce strony.
Informacji dotyczących wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konkretnej czynności i sporządzenia aktów oraz wysokości opłat notarialnych udzielają pracownicy Kancelarii – także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedaż nieruchomości

Przejdź

Darowizna nieruchomości

Przejdź

Umowy majątkowe małżeńskie

Przejdź

Akt poświadczenia dziedziczenia

Przejdź

Spółki

Przejdź

Pełnomocnictwa

Przejdź

Poświadczenia

Przejdź

Testament

Przejdź
Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr IX/38/2016 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 25 kwietnia 2016 r.